Internetowy sklep Numizmatyczny

Regulamin

 Regulamin internetowego sklepu numizmatycznego

www.Coin24.pl 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Przyjmowanie zamówień i ich realizacja
 3. Płatności za zamówienia
 4. Wysyłka towaru
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Reklamacje
 7. Przetwarzanie danych osobowych
 8. Ocena produktów
 9. Ceny produktów
 10. Opinie TrustMate
 11. Postanowienie końcowe.

Niniejszy regulamin ma na cel wyjaśnienie klientowi jego praw i obowiązków i usprawnienie dokonywania transakcji oraz obsługę posprzedażową. Regulamin ten, nie ma na celu ograniczenie jakichkolwiek praw klientowi, wynikających z prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli w niniejszym regulaminie, są zapisy mniej korzystne dla klienta, niż obowiązujące prawo, pierwszeństwo mają i obowiązują obie strony przepisy ustawy o Prawach Konsumentów oraz Kodeks Cywilny.

1. Postanowienia ogólne.

Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.coin24.pl jest Andrzej Maciejewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Andrzej Maciejewski Coin24 (nazwa skrócona Coin24), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 894-269-41-36 REGON 020501436. Adresem miejsca wykonywania działalności gospodarczej jak i adresem do doręczeń jest Andrzej Maciejewski Coin24 ul. Cypryjska 49, 52-121 Wrocław. Numer telefonu kontaktowego 504-08-23-24. Adres poczty elektronicznej sklep@coin24.pl Numer konta bankowego prowadzonego przez Bank PKO BP: 52 1020 5226 0000 6402 0698 3722. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 19:00.

1.1 Definicje / określenia użyte w Regulaminie.

Konsument/Klient – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą transakcje za pomocą platformy sprzedaży,

Sprzedawca – Andrzej Maciejewski Coin24 prowadzący sprzedaż oraz obsługujący transakcję oraz kontakt przed, w trakcie i posprzedażowy,

Towary – oferowane produkty na sklepie,

Usługi – usługi transportowe i pozostałe związane z obsługą transakcji.

2. Przyjmowanie zamówień i ich realizacja.

Sklep internetowy Coin24 prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkową za pośrednictwem sieci internetowej. Składanie zamówień przez klientów wymaga założenia konta klienta w wyżej wymienionym sklepie. Zamówienia przyjmowane są codziennie, 24 godziny na dobę z wyłączeniem nieprzewidzianych awarii dostępu do sklepu.

Znajdujące się na sklepie towary i usługi w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy na odległość. Klient za pośrednictwem swojego konta klienta na sklepie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży na odległość. Płatność zrealizowana przez klienta do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep jest zaliczką do zamówienia. Sklep na podany przez klienta adres mailowy odsyła automatycznie potwierdzenie, złożenia zamówienia. Nie stanowi to jednak przyjęcia zmówienia do realizacji. Przyjęcia zamówienia do realizacji, odbywa się po weryfikacji sklepu, stanu magazynowego i odesłaniu po niej klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, co wówczas będzie oznaczało umowę sprzedaży pomiędzy sklepem a klientem. W przypadku stwierdzenia braku magazynowego w stosunku do zamówienia klienta i braku możliwości realizacji zamówienia, sklep nie potwierdzi zamówienia do realizacji, a wyśle taką informację na adres poczty elektronicznej wskazanej do kontaktu przez klienta na koncie klienta. Decyzją klienta będzie, czy chce on realizacji zamówienia jeśli jest możliwość tylko częściowej jej realizacji (tylko dostępnych produktów), czy rezygnuje ze sprzedaży.

W przypadku rezygnacji z zamówienia lub niemożności realizacji zamówienia przez sklep całościowego lub częściowego, sklep niezwłocznie zwraca wpłaconą zaliczkę na poczet przyszłego zamówienia, jednak w termnie nie dłuższym niż 7 dni.

2.1. Ceny na sklepie

Wszystkie ceny na sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i wliczony jest w nie podatek Vat. Nominał banknotu, czy monety nie jest jej ceną sprzedaży. Cenę sprzedaży wyznacza wartość w polu Cena, przy każdym z ofertowanych produktów.

2.2. Brak wpłaty za zamówienie, w terminie dłuższy niż 7 dni, od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, będzie anulowane bez obowiązku realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3. Płatności za zamówienia

3.1. Płatności za zamówienia można dokonywać przelewem tradycyjnym na konto: Bank PKO BP: 52 1020 5226 0000 6402 0698 3722

3.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą:

3.2.1. Rozliczenia transakcji płatności elektronicznych prowadzone są za pośrednictwem obsługi płatności online Autopay S. A. autopay.pl

Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

3.2.2 Karty płatnicze którymi jest możliwość realizowania płatności za zamówienia: Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron.

3.2.3 Płatności za pośrednictwem PayU https://poland.payu.com/

3.3 Postępowanie reklamacyjne:

3.3.1 Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi, które odbyły się na platformie sprzedażowej www.coin24.pl, prosimy kierować na adres firmy tj. Andrzej Maciejewski Coin24 ul. Cypryjska 49 52-121 Wrocław lub na adres mailowy: coin24.pl@interia.pl, w tytule wiadomości podając słownie Reklamacja, a w treści prosimy o podanie sprawy reklamacji.

3.3.2 Reklamacje będę rozpatrywane w terminie do 14 roboczych.

4. Wysyłka towaru

4.1 Czas przygotowania towaru do wysyłki i jego wysłanie, czyli dostarczenie do firmy kurierskiej lub do punktu nadania przesyłek, określony jest przy każdym z ofertowanych towarów. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnym czasie wysyłki towaru, obowiązuje najdłuższy. Podany czas wysyłki towaru nie wlicza soboty i niedziele oraz święta. Takie dni czas wysyłki towaru mogą wydłużyć, jeśli konieczne jest nadanie do punktu odbioru przesyłek takich firm jak Poczta Polska, czy za pośrednictwem kurierów. W przypadku urlopów sklepu, czas ten nie obowiązuje i wydłuża czas o okres urlopu. Jeżeli taki urlop, będzie się odbywał, informacja taka będzie widoczna dla klienta w sposób stały na stronie głównej sklepu w jego nagłówku w miejscu banerów reklamowych.

Zamówienia składane w okresie urlopu, są jednak możliwe, a ich realizacja będzie odbywała się niezwłocznie po zakończeniu okresu urlopowego, po wcześniejszym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.2 Przed wysłaniem przez klienta zamówienia, niezbędne jest wybranie sposobu i kosztu dostawy.

Aktualne koszty dostawy, są umieszone w sekcji Czas i koszty dostawcy oraz w procesie składnia zamówienia.

 5. Prawo odstąpienia od umowy.

5.1 Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument zwany w tym regulaminie klientem, może w formie pisemnej odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, wysyłając na adres mailowy podany w tym regulaminie stosowny formularz odstąpienia od umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do tego regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy z zachowaniem określonego terminu, konsument ma obowiązek zwrócenia towaru na adres wykonywana działalności Sprzedającego, niezwłocznie w stanie niepogorszonym i odpowiednio zabezpieczonym do transportu. Zwrócone towary muszą być kompletne i muszą być dokładnie takie, jakie zostały wysłane do klienta.

5.2. Zwrot należności klientom.

Zwrot należności zostanie dokonany na rzecz klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w myśl art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje m.in. w przypadku:

- cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym nad którym sklep nie sprawuje kontrolę i które mogą występować przed terminem odstąpienia od umowy.

- konsument w pełni odpowiada za zmniejszoną wartość i koszty jej ponosi jeżeli używał rzecz w sposób inny niż było to konieczne i wynikało z jej cech, funkcji i przeznaczenia.

6. Reklamacje produktów

6.1 Reklamacje produktów proszę kierować listownie na adres siedziby firmy Andrzej Maciejewski Coin24 ul. Cypryjska 49, 52-121 Wrocław lub na adres mailowy coin24.pl@interia.pl

6.2. W reklamacji proszę o przesłanie dowodu zakupu paragonu lub faktury.

6.3. W tytule wiadomości mailowej proszę podać słowo Reklamacja oraz numer zamówienia, w treści reklamacji proszę o podanie sprawy reklamacji.

6.4. Reklamacje będę rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.

6.5 Reklamacje na podstawie rękojmi za wady towaru stwierdzone do lat 2, można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: coin24.pl@interia.pl. Reklamacja na podstawie rękojmi będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych. Reklamowane produkty na podstawie rękojmi należy przesłać na koszt Sprzedawcy na adres siedziby firmy tj.: Andrzej Maciejewski Coin24 ul. Cypryjska 49, 52-121 Wrocław.

7. Przetwarzanie danych osobowych.

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6779 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej „RODO” jest Andrzej Maciejewski Coin24. Zakres pozyskanych danych jest związany ze składaniem zamówień przez klientów i korzystaniem przez nich z platformy sprzedaży, a są niezbędne do obsługi klienta.

Dane osobowe klientów takie jak, nazwa firmy, imię, nazwisko, adresy doręczenia przesyłki, adresy poczty elektronicznej, numery kontaktowe telefonu przetwarzane są przez Administratora do celów:

- komunikacja z klientem związaną z obsługą ze sprzedażą lub zapytaniem ofertowym,

- prawidłowej realizacji zamówień.

- kontaktu posprzedażowego

- podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO ( w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych),

- windykacji ewentualnych należności,

7.2. Obiorcami danych osobowych są także:

- organy administracji skarbowej w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora, wynikający z przepisów podatkowych (postawa prawna art. 6 ust 1 lit. c, o ogólnym rozporządzeniu  o ochronie danych osobowych),

 - biuro rachunkowe Progres ul. Mińska 38 p. 111, 54-610 Wrocław, w zakresie w jakim przekazanie danych jest niezbędne do rozliczeń księgowych i podatkowych Sprzedawcy (postawa prawna art. 6 ust 1 lit. f – o ogólnym rozporządzeniu  o ochronie danych osobowych),

- firmy kurierskie, transportowe oraz operatorzy płatności transakcyjnych w zakresie niezbędnych do obsługi sprzedaży i interesów Sprzedawcy (postawa prawna art. 6 ust 1 lit. f – o ogólnym rozporządzeniu  o ochronie danych osobowych),

7.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu z klientem i należytym wykonaniu przez Sprzedającego umowy sprzedaży.

8. Ocena produktów

Oceny produktów może wystawiać poprzez kliknięcie ilości gwiazdek każda osoba odwiedzająca produktu. Jest to ocena poszczególnego produktu, jego opisu i subiektywnych odczuć. Z uwagi na specyfikę biznesu numizmatycznego, gdzie zdjęcia i ogólna ocena są zmieniane w zależności od posiadanego w danym czasie waloru numizmatycznego, dlatego ocena nie jest związana dokładnie z przedmiotem wystawianym w danym czasie na karcie produkty lecz również produkty już sprzedane pod danym linkiem.

9. Ceny produktów

Ceny produktów na sklepie są produktami brutto i zawierają już podatek vat. Dodatkowo stosowane są opisy "cena regularna" co jest rozumiane przez cenę przed promocją, "najniższa cena z 30 dni przed obniżką", co jest rozumiane jako najniższa cena która występowała na danym produkcie w okresie minionych 30 dni, "cena" jest to aktualna cena brutto produkt. Informację te są podawane z uwagi na dyrektywę Omnibus

10. Opinie TrustMate

10.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

10.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.

10.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. 10.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. 1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

10.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

10.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

11. Postanowienie końcowe.

 • Towary prezentowane na sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • 2 Klient poprzez przekazania swojego adresu e-mail, wyraża zgodę na kontakt i korespondencję w formie  elektronicznej.
 • Klient w razie zmiany adresu do doręczeń zobowiązany jest do jego aktualizacji, a doręczone zamówienie, będzie do adresu, który klient wskazała w trakcie lub przed dokonaniem zakupu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogę elektroniczną oraz Ustawa o prawach konsumenta.
 • Regulamin ten obowiązuje od 1 marca 2021 r. do jego zmiany lub odwołania.
 • Jako Sprzedawca zastrzegam prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia nowego regulaminu lub jego zmiany na stronie sklepu w sekcji Regulamin.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl